Consulta - Yatırım Teşvik Ve Erteleme

Yatırım Teşvik Ve Erteleme

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

-TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI UYGULAMA ESASLARI İLE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI’NIN VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

 

 Yatırımlarda Devlet Yardımlarında, destek unsurlarının kapsamı, işleyişi, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen görevlere ilişkin usul ve esasları Hazine Müsteşarlığı belirlemektedir.

 TEŞVİK BELGESİ İÇİN BAŞVURABİLECEKLER

Devletin tanıdığı estek unsurlarından yararlanma olanağı sağlayan Teşvik Belgesi için;

- Gerçek şahıslar

- Adi ortaklıklar

- Sermaye şirketleri (anonim, limitet, eshamlı komandit şirketler)

- Kooperatifler

- İş ortaklıkları (adi ortaklık)

- Kamu kurum ve kuruluşları

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

- Dernekler

- Vakıflar

- Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri başvurabilir.

 ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI

Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, yatırımcının teşvik mevzuatına göre belirlenmiş asgari bir sabit yatırım tutarına sahip olması gerekmektedir. Teşvik belgeleri için aranan asgari sabit yatırım tutarı her yatırım bölgesi için değişmektedir.Yürürlükteki 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince, bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için; kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 200 milyar TL, Normal ve gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 400 milyar TL sabit yatırım tutarı aranmaktadır. Yatırımların Finansal Kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde ise, Bu oranların %25’i dikkate alınmaktadır. Böylece Kalkınmada Öncelikli Yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda, sabit yatırım tutarının en az, 50 milyar TL kısmının, Normal ve gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının en az 100 milyar TL kısmının finansal Kiralama yoluyla temini mümkün olmaktadır.

TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANACAK BELGELER

1. Yatırım Bilgi Formu

2. Teşvik Belgesi Başvurularında yatırılması gereken paraya ilişkin makbuzun ikinci nüshası

3. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter onaylı imza sirküleri

4. Şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asılları veya onaylı örnekleri. (Bu husus kurulacak şirket adına yapılan yabancı sermayeli yatırımlara ait başvurularda aranmamaktadır.)

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINA ALINMAYACAK YATIRIMLAR

Teşvik belgeleri kapsamında;

- Kullanılmış yerli makine ve teçhizat

- Hammadde,

- Aramalı

- İşletme malzemesi temin edilemez.

Ayrıca, faaliyet konusu bizatihi taşımacılık olmayan yatırımlara ait teşvik belgeleri kapsamına;

- Arazi tipi dahil binek araçları

- uçak ve helikopter dahil edilmez.

TEŞVİK BELGESİ BAŞVURULARI

 


 

 YATIRIM TÜRÜ

 YETKİLİ MERCİ

AA

 Yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek bütün yatırımlarda başvurular

 Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nce sonuçlandırılır.

BB

 Kredi tahsisi desteğinden yararlanmayacak 4 trilyon Türk Lirasının altında kalan ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen (yeni makine-teçhizat içeren) imalat ve tarımsal sanayi yatırımlar

 Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen sanayi odalarınca Hazine Müsteşarlığı’nın görüşü alınarak sonuçlandır.

CC

(A) ve (B) bölümlerinde belirtilen yatırımlar dışında kalan yatırımlar ile, daha önce teşvik belgesine bağlanmış yatırımların nakli, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri, devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri, teşvik belgesi iptaline ilişkin başvurular

Hazine Müsteşarlığı, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nce sonuçlandırılır.

TEŞVİK BELGESİ

Teşvik Belgesi (Yatırım Teşvik Belgesi), genel bir tanımlamayla, yatırımcılar adına düzenlenen ve Devletin sağladığı desteklerinden yararlanma olanağı veren bir belgedir.Diğer bir ifadeyle, Hazine Müsteşarlığı’nca sektörel, mali ve teknik yönde yapılacak değerlendirme sonucunda, teşvik politikasına ve Kalkınma Planına uygun, ülke ekonomisine faydalı olduğu anlaşılan yatırım projelerinin hayata geçirilmesinde, yatırımın karakteristik değerlerini oluşturan harcamaların yine teşvik politikasına uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde, teşvik mevzuatında öngörülen destekten yararlanma olanağı sağlayan ve bu amaçla yatırımcılara verilen bir belgedir.

DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANACAK YATIRIMLAR

Destek unsurlarından yararlanabilmek için, yatırıma başlamadan önce teşvik belgesi talebinde bulunulması esastır.Bu destek unsurlarından; öncelikle Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesine bağlanan;

- Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar,

- Normal yörelerdeki yatırımlar,

- Gelişmiş yörelerdeki Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen yatırımlar,

- Yöre farkı gözetilmeksizin özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar yararlanabilir.

Gelişmiş yörelerdeki özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar, münhasıran gelişmiş yörede uygulanan kısıtlamalara tabi tutulmamıştır.Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırıma, yatırıma başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde başlanması esas olmakla birlikte, mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarında bu süre Hazine Müsteşarlığınca uzatılabilmektedir. Yatırıma başlama tarihinden itibaren, belirlenen süre içerisinde yatırıma başlanmaması halinde ise teşvik belgesi iptal edilir.

YATIRIM CİNSLERİ

1. Komple yeni yatırım

2. Tevsi

3. Modernizasyon

4. Yenileme

5. Kalite Düzeltme

6. Darboğaz Giderme

7. Tamamlama

8. Entegrasyon

9. Ürün Çeşitlendirmesi

TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARA SAĞLANACAK DESTEK UNSURLARI

Yatırım Teşvik Mevzuatı çerçevesinde, teşvik belgesine bağlanan yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları:

a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

b) Yatırım indirimi,

c) Katma Değer Vergisi istisnası,

d) Vergi, resim ve harç istisnası,

e) Kredi tahsisi.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVZUATI İLE İLGİLİ OLARAK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI’NDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

1. 10.06.2002 tarihli ve 2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 30.07.2002 tarihli 2002/1 sayılı Tebliğ’in 17 nci Maddesinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırım malının ithalin ilişkin usul ve esasların Hazine Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı’nca müştereken belirleneceği hüküm altına alındığından, Gümrük Müsteşarlığı’nca (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) hazırlanan 7 Seri No.’lu (Yatırım Teşvik) Gümrük Genel Tebliği 05.10.2002 tarihli, 24897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

2. Gerek yürürlükteki Yatırım Teşvik mevzuatı, gerekse 7 Seri No.’lu Gümrük Genel Tebliği hükümleri gereğince, Yatırım Teşvik Belgesi ve eki Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi kapsamında yer alan yatırım eşyasının; serbest dolaşıma girişi, teşvik mevzuatına uygun olarak kullanımı, devri, satışı, temlik ve ihracı ile evsafına uygun çıkmayan makine ve teçhizatın mahrece iadesi ve tekrar yurda getirilmesi, teminatlı işlemlere ilişkin takip edilecek prosedür, teşvik mevzuatı ve gümrük mevzuatına uygun olarak ilgili ve yetkili gümrük idaresince yerine getirilerek sonuçlandırılmaktadır.

GÜMRÜK İDARELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER A. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ

1. Yatırım Teşvik Belgesi ve eki Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi kapsamında yer alan yatırım malının serbest dolaşıma girişi için, yatırımcı veya temsilcisi tarafından Gümrük mevzuatında öngörüldüğü şekilde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil ettirilir.

2. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında, Yatırım Teşvik Belgesi ve Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinin asılları gümrük idaresine ibraz edilir.

3. Serbest dolaşıma girecek “yatırım eşyasının”; Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde belirtilen sıra numarası ile nitelik ve evsafı beyannamenin 31 No.’lu kutusuna aynen yazılır.

4. Gümrük İdaresi serbest dolaşıma giriş beyannamesine yazılan eşyanın,

a) Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde ismen yer aldığına ve belirtilen cins, nevi ve niteliklere uygunluğu,

b) Serbest dolaşıma girecek eşya kıymetinin, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde o eşya için belirlenen kıymete uygunluğu, [1]

c) Serbest dolaşıma girecek eşya için, yürürlükteki teşvik mevzuatında gümrük vergisi ve toplu konut fonu öngörülüp görülmediği,

d) KDV istisnasından yararlanarak serbest dolaşıma girecek belge kapsamı eşya için, “makine-teçhizat kapsamında olduğu ve KDV istisnası uygulanacağı” yönünde bilgi notunun, Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesinde yazılmış olduğu,

e) Yatırımcının Katma Değer vergisi mükellefi olduğuna, söz konusu eşyanın da makine-teçhizat kapsamında bulunduğuna ve indirim hakkı tanınan işlerde kullanılacağına” ilişkin ilgili vergi dairesinden alınan yazının ibraz edildiği,

f) Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine teçhizat öngörülmüş olması halinde, söz konusu eşyanın model yılı itibarıyla İthalat Rejimi hükümlerine uygunluğu, “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin 9 Sayılı Tebliğ eki listede yer alıp almadığı, listede olmaması hainde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ithalinde sakınca olmadığı yönünde yazı ibraz edilip edilmediği,

Hususlarını dikkate alarak inceler. Uygunluk halinde belgede öngörülen şartlarda ithaline izin verir.

B. DEVİR-TEMLİK-SATIŞ VE İHRAÇ

1. Yatırım Teşvik Belgesi ve eki Yurt Dışından Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen “yatırım eşyasının”, Hazine Müsteşarlığı’nın izin vermesi ve bu hususun Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nce bildirilmesi şartıyla devir işlemine ilişkin bilgi notu ilgili ithalat beyannamesine işlenir. Devir alandan ayrıca taahhütname alarak beyannameye eklenir.

2. “Yatırım eşyasının” Yatırım Teşvik Belgesi olmayan yer ve kişilere, devir, satış ve temliklerinde; Hazine Müsteşarlığı’nın izni olsun olmasın, ithalat sırasında söz konusu eşyanın ithalatı sırasında faydalanılan Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu ve KDV’ nin geri alınması için yasal işlem başlatılır.

3. İhraç taleplerinde; tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırım eşyası için Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısının ibraz edilmesi şartıyla başka bir belge veya izne gerek olmaksızın ihraç işlemi yetkili gümrük idaresince gerçekleştirir.

4. İthal tarihi itibariyle 5 yılı doldurmuş, tamamlama vizesi yapılmış, Kaynak Kullanımı ve ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülüğü bulunmayan, teşvik belgesi kapsamı “yatırım eşyasının devir, temlik, satış ve ihracına ilişkin işlemlerde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı aranmaz.

C. MAHRECE İADE

1. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın, evsafına uygun çıkmaması halinde garanti süresi içinde olmak kaydıyla evsafa uygun hale getirildikten sonra geri getirilmek veya yerine yenisi getirilmek kaydıyla ihracı,

2. Bakım onarım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilmek istenen eşyanın teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde ihracı,

3. Yukarıda belirtildiği şekilde ve Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı yatırımlarla ilgili olarak yatırım süresi içerisinde mahrece iade edilen yatırım mallarının yurda getirilmesi kaydıyla yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde yerine yenisi getirilen veya geri getirilen makine ve teçhizatın yurda giriş işlemlerinde herhangi bir iznine tabi olmaksızın, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle

Doğrudan gümrük idarelerince sonuçlandırılır

D. TEMİNATLI İŞLEMLER

Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine Müsteşarlığı’na başvuran ancak henüz başvurusu inceleme aşamasında olan yatırımcının, söz konusu yatırımı ile ilgili “yatırım eşyasının” gümrüğe gelmiş olması halinde, Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanan “Teminatlı Liste” kapsamı eşyanın, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’nün talimatlandıracağı gümrük idaresince teminatlı ithaline izin verilir.

E. YATIRIM EŞYASI ÜZERİNDEKİ TEDBİRİN KALDIRILMASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen makine ve teçhizatın; İthal tarihi itibariyle 5 yılı doldurduğu, tamamlama vizesinin yapıldığı, Kaynak Kullanımı ve ihracat taahhüdü ile ilgili yükümlülük içermediği Hazine Müsteşarlığı’ndan alınacak yazı ile anlaşılan “yatırım eşyası” üzerindeki tedbir, yatırımcıların talebi üzerine ilgili kurumlara gümrük idaresince bildirilir.

F. UYGULAMA

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemleri ile ilgili olarak oluşacak tereddüt ve ihtilafların giderilmesi için gümrük idareleri veya yükümlülerce doğrudan Gümrük Müsteşarlığı'na (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü) başvurulur.

[1] Gümrük İdareleri; makine-teçhizat Listesinde söz konusu eşya için belirtilen kıymetin, ibraz edilen faturada yazılı kıymetine göre; + %50’ ye kadar olan farklılığı, Gümrük mevzuatında yer alan kıymet kriterlerine de uyun olmak koşulu ile kabul eder.