Consulta - Uzlaşma
Anasayfa   /  Mali Hukuk  /  Uzlaşma

Uzlaşma

Uzlaşma Hakkında Detaylı bilgi için Tıklayınız.

UZLAŞMA MEVZU VERGİ VE CEZALAR

-Bütün Vergi, Resim ve Harçlar
-Vergi Usul Kanunun 344. Maddesinin 2. Ve 4. Fıkralarına göre kesilen vergi ziyaı cezaları
-01.01.1995 - 01.01.1999 dönemlerine ilişkin kesilecek Ağır Kusur, Kusur Cezalı tarhiyatlar

UZLAŞMA MEVZU OLMAYAN CEZALAR

-Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları
-Uzlaşma dilekçesi örneği vergi dairesinden alınacaktır.
-V.U.K.'nunun 359. maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde, tarh olunan vergi,
-Vergi ziyaı cezası (1.1.1999 - 14.08.1999 dönemleri için vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyatlar vergi aslı hariç)

 

01.01.1995 tarihinden sonraki dönemlere ait olup, kaçakçılık suçundan dolayı kesilen vergi ve cezada uzlaşma yapılamaz.

UZLAŞMANIN KOMİSYONUNUN MUAMELELERİNİN KESİNLİĞİ (VUK. EK MADDE-6)

Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir.Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz.

UZLAŞMA VE VERGİ MAHKEMELERİNDE DAVA AÇMA  (VUK. EK MADDE-7)

Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep ettiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki olmadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir.

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava açmışsa dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.

Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde uzlaşılmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesilmiş bulunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı dava açamaz.

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhatabı; tarhedilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde, yukarıdaki ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan davanın görülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine vergi mahkemesinde devam olunur

(UZLAŞMA) ÖDEME  (VUK. EK MADDE-8)

Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar;    

  1. Uzlaşma vaki olduğu takdirde, uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde;
  2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu kanunun 112 ve 368'inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27'nci maddesinin 3 numaralı bendi hükmü dairesinde;

Ödenir.

UZLAŞMA VE CEZALARDA İNDİRME  (VUK. EK MADDE-9)

Üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar hakkında 376'ncı madde hükümleri; hakkında 376'ncı madde hükümleri uygulanan vergi ve cezalar için bu bölüm hükümleri uygulanmaz. Ancak, ceza muhatabının, uzlaşma tutanağını imzalayıncaya kadar uzlaşma talebinden vazgeçtiğini beyanla hadiseye 376'ncı maddenin uygulanmasını istemek hakkı mahfuzdur.

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA  (VUK. EK MADDE-11)A

Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda (344 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilecek tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.

Tarhiyattan önce uzlaşmaya varılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunulamaz. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, bu Kanunun 112'nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanır.

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza muhatabı olanlar verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edemezler.

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişin esas ve usuller  yönetmelikte belirtilir.