Consulta - TKK da Tek Kişiliyle Kurulacak Sermaye Şirketleri

TKK da Tek Kişiliyle Kurulacak Sermaye Şirketleri

Yeni TKK’da Tek Kişiyle Kurulacak Sermaye Şirketleri

 -Tek kişilik ortaklık

•Yeni sistemde, anonim ve limited ortaklıklar, tek kişi ile kurulabilecektir.

•Bir şirket, sonradan tek kişilik şirkete de dönüşebilir.

•Şirketler topluluğunun, vakıf ve derneklerin kuracağı ticari işletmelerin ve özel araçların (SPV) kurgulanmasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

•Şirketlerin, ortak sayısının azalması nedeniyle sona ermesinin önüne geçilmiştir.

•Bir şirket, sonradan tek kişilik hale gelirse, bu husus başlı başına tescil ve ilan edilmelidir.

•Tek kişilik şirket ≠ Ortak

1602 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Tek pay sahipli anonim şirketler ile tek ortaklı limited şirketler kurulabilecek olup, herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, noter aracılığıyla bildirecektir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildireceklerdir.

Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 inci maddesinde öngörüldüğü üzere;
Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren  yedi  gün içinde, şirketin  tek pay  sahipli bir  anonim  şirket  olduğunu  tescil  ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu oacaktır.Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemeyecek ve ettiremeyecektir.
Bildirimin muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 574 üncü maddesinde öngörüldüğü üzere;

Limited şirketlerin ortaklarının sayısı elliyi aşamayacaktır. Ortak sayısı bire düşerse durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilecek. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirileceklerdir.Aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olacaklardır.Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemeyecektir.