Consulta - Tecil Ve Taksitlendirme

Tecil Ve Taksitlendirme

Tecil ve Taksitlendirme Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise beş yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.

Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur.

Tecil selahiyetini kullanacak ve bu selahiyeti devredecek olanlar devlete ait amme alacaklarında ilgili vekiller, vilayet hususi idarelerine ait amme alacaklarında valiler, belediyelere ait amme alacaklarında belediye reisleridir.

Teminat, asli ve fer'i amme alacaklarını karşılayacak miktarda olur. Haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecilde taksit zamanları ve diğer şartlar tecile selahiyetli makamlarca tespit olunur.

Tecil şartlarına riayet edilmemesi, değerini kaybeden teminatın veya mahcuz malların tamamlanmaması veya yerlerine başkalarının gösterilmemesi hallerinde amme alacağı muaccel olur.

Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

 

Tecili mümkün olmayan amme alacakları:

Taşıt Alım, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Zirai (Stp.) Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar,  Fonlar ve Ecr-i misil ile Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar ile 4837 sayılı Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun ile getirilen Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri de tecil edilmeyecektir.

Müracaatın şekli:

       1. Vergi Daireleri veya Defterdarlık Tahsilat Gelir Müdürlüğünden alınacak Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formunun eksiksiz doldurulması,

       2. Vergi aslı ile birlikte mutlaka gecikme zammının tecilinin de talep edilmesi,

       3. Tecil talep edilirken mutlaka teminat gösterilmesi, teminat gayrimenkul ise tapu fotokopisinin eklenilmesi gerekir.