Consulta - Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Süreci ile İlgili Bilgi için Tıklayınız.

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMANIN KAPSAMI 

Hakkında  ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen mükelleflerin “tarhiyat sonrası uzlaşma”ya başvurabilmeleri için; bağlı oldukları vergi dairesi tarafından tarh edilmiş vergi ve/veya kesilmiş cezayı gösteren vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

Hangi Hallerde Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Başvurulabilir?

Yetkili makamların mükellefe yazı ile yanlış bir açıklama yapmış olması ve bir hükmün uygulanma tarzında yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması nedeniyle mükellefin yanıltılmış olması, 

Mükellefin kanun hükümlerini yeterince bilememesi,

İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olması. 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır: 

Mükellefler tarafından yasal süresinden sonra verilen beyannameler ile Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen 

ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin olarak kesilen vergi ziyai cezaları 

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Kapsamı Dışında Kalan Vergi ve Cezalar Şunlardır

Kaçakçılık suçlarından dolayı vergi ziyai cezası kesilen tarhiyatlar ve bunlara ilişkin 3 kat kesilen vergi ziyai cezaları, 

Usulsüzlük cezaları (Vergi Usul Kanununun 336. maddesi hükmüne göre kesilen usulsüzlük cezaları dahil)

Özel usulsüzlük cezaları

TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA SÜRECİ

Mükellef Adına Verginin Tarh Edilmesi ve Cezanın Kesilmesi

Vergi / Ceza İhbarnamesinin Mükellefe Tebliği

Uzlaşma Talebi

Uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi

Uzlaşma  talebin uygun şekilde ve süresi içinde yapılıp yapılmadığı incelenir. Uzlaşma talebinin geçerli olduğunun anlaşılması halinde uzlaşma görüşmesine katılmak üzere mükellef veya vekiline uzlaşma davetiyesi gönderilir.

Uzlaşma davetiyesi; görüşmenin tarihi, yeri ve saati, görüşmelere bizzat katılınması veya resmi vekâlete sahip vekilin bulundurulması gerektiği hususlarını içerir ve görüşme tarihinden en az 15 gün önce mükellefe tebliğ edilir.

Uzlaşma Talebi Dilekçesi Örneği

 

Talebin Kabulü ve Uzlaşmaya Davet

1-Uzlaşmanın Vaki Olması

Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline derhal tebliğ edilir. Tutanak vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilirse uzlaşılan vergi ve/veya cezalar kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilirse tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir.

2-Uzlaşmanın Vaki Olmaması

Komisyonun teklifinin mükellef tarafından kabul edilmemesi durumunda nihai teklifin yer aldığı tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği mükellefe verilir. Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar (tutanak tarihinde dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, bu süre tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün uzar.) nihai teklifi kabul ettiğini bir dilekçe ile bildirirse uzlaşma vaki olmuş sayılır. Mükellef dilerse dava açma süresinin sonuna kadar cezalarda indirim hükmünden de yararlanabilir.

3-Uzlaşmanın Temin Edilememesi

Mükellef veya vekilinin uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, komisyona geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya tutanağı ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunda uzlaşma temin edilememiş sayılır. Komisyonca bu durumu belirten üç nüsha tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe verilir. Bu durumda söz konusu vergi ve/veya cezalar için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Talebin Reddi

 

Uzlaşma talebinin şekil ve esas yönünden reddi durumunda bu kararın mükellefe tebliğ tarihinde,

30 günlük uzlaşma talebinde bulunma ve dava açma süresi henüz geçmemiş ise, mükellef söz konusu eksiklikleri gidererek uzlaşma talebini yenileyebileceği gibi uzlaşma talebinden vazgeçerek uzlaşma başvurusuna konu ettiği vergi ve vergi ziyaı cezasına karşı yargı yoluna başvurabilir ya da vergi ziyaı cezası için cezalarda indirim hakkından yararlanabilir.