Consulta - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Süreci ile İlgili Bilgi için Tıklayınız.

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMANIN KAPSAMI 

Tarhiyat öncesi uzlaşma, haklarında vergi incelemesine başlanmış mükelleflerin, bu inceleme kapsamında kendilerine vergi salınmadan ve ceza kesilmeden önce kullanabilecekleri bir haktır.

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamındaki vergi ve cezalar şunlardır:

Vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar, 

Yukarıda belirtilen vergi, resim ve harçlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları.

Tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında kalan vergi ve cezalar şunlardır:

  • Kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi nedeniyle tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalar,
  • Kaçakçılık suç ve cezalarına iştirak nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ile kesilecek cezalar,
  • Vergi incelemesine yetkili olmayanlar tarafından yapılan tespitlere göre tarh edilecek vergiler ve kesilecek cezalar.

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA SÜRECİ

Mükellef veya Vekilinin Uzlaşma Talebinde Bulunması

( Mükellef, incelemenin son tutanağını imzalamadan önce her an tarhiyat öncesi uzlaşma isteyebilir )

Uzlaşma Talebinin Yetkili Komisyon Tarafından İncelenmesi

(Komisyon talebin usulüne uygun ve süresinde yapılıp yapılmadığına göre olumlu/olumsuz karar verir)

Uzlaşma Günü, Yer ve Saati ile Uzlaşmaya Konu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilmesi Gereken Ceza

Miktarının Yetkili Uzlaşma Komisyonuna ve Mükellefe Bildirilmesi

(Talebin usulüne uygun ve süresi içinde yapıldığının tespit edilmesi halinde uzlaşma uzlaşmaya konu hesaplanacak vergi ve kesilmesi öngörülen ceza miktarı, yapılacak olan uzlaşma görüşmesinin yeri, günü ve saati, gününden en az 15 gün önce inceleme elemanının düzenleyeceği bir raporla ve bir yazı ile mükellefe bildirilir )

I) Uzlaşma Görüşmesinin Yapılması
II)Uzlaşma Görüşmesinin Yapılmaması

Mükellefe uzlaşmaya davet yazısının tebliğ yazısının  edilememesi halinde uzlaşma temin edilmemiş sayılır.

Mükellef uzlaşma talebinden vazgeçerse uzlaşma görüşmesi yapılmaz.

I) Uzlaşma Görüşmesinin Yapılması Durumu                      

1-Uzlaşmanın Vaki Olması

Tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellefe veya vekiline derhal verilerek tebliğ edilir.

Tutanak vergi ve cezaların ödeme sürelerinden önce mükellefe tebliğ edilmişse kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.

2-Uzlaşmanın Temin Edilememesi

Mükellefin uzlaşma komisyonunun davetine katılmaması, uzlaşma görüşmesine geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi durumunda uzlaşma temin edilememiş sayılır. Bu durumda mükellefin tarhiyat sonrası uzlaşma hakkı ortadan kalkar.

3-Uzlaşmanın Vaki Olmaması

 Komisyon tarafından sunulan teklifin mükellef tarafından kabul edilmemesi durumunda uzlaşma vaki olmamış olur. Komisyonun nihai teklifinin yer aldığı bir tutanak düzenlenir ve bir örneği mükellef veya vekiline verilir.

Uzlaşmanın Temin Edilememesi veya Vaki Olmaması Durumunda

Vergi dairesi, inceleme raporunda önerilen matrah veya matrah farkı üzerinden gerekli tarh işlemini yapar ve mükellefe vergi/ ceza ihbarnamesi ile tebliğ eder.

İhbarnameyi tebellüğ eden mükellef, tarhiyata karşı tebliğ tarihini takip eden 30 gün içerisinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir.

Mükellef, tebliğ tarihini takip eden 30 günlük dava açma süresi içinde cezalar için indirim talebinde bulunabilirler. (Cezalarda indirim uygulaması bölümüne bakınız.)