Consulta - Pişmanlık Hükümleri Ve Ceza İndirimi

Pişmanlık Hükümleri Ve Ceza İndirimi

Pişmanlık Hükümleri Ve Ceza İndirimi Hakkında Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmez.

Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödenir.

Emlak vergisi için pişmanlıkla beyan hükümleri uygulanmaz.

Ceza İndirimi

İkmalen,  resen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını, mükellef veya vergi sorumlusu, ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse;

·         Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,

·         Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri, indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu, ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa, bu hükümlerden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler, vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.