Consulta - Konteyner

Konteyner

Konteynerin Tanımı;

 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu ekinde yer alan teknik şartlara uygun olarak imal edilmiş, yine bu Sözleşmenin 5 No.lu ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre onaylanmış, iç hacmi en az bir metreküp olan ve taşıma işlerinde kullanılan büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzeri özellikleri olan bir taşıma aracıdır.

Konteynerin Yurda Geçici Girişi;

Türkiye’ye girişi yapılacak konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun ilgili bölümleri doldurularak giriş gümrüğüne ibraz edilir. Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formu Giriş (A), Mükellef (B) ve Çıkış (C) olmak üzere 3 parçadan oluşur.Konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından giriş gümrüğüne verilen Giriş Konteyner Kayıt ve Takip formunun (A) nüshası gümrük idaresince alınır ve (B) ve (C) parçalarına giriş tescil tarih ve sayısı işlenerek ilgilisine geri verilir.

Konteynerin Yurtta Kalma Süresi ve Süre uzatımı;

Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren konteynerin 6 ay içerisinde yeniden ihracı zorunludur.Ancak, taahhütnamede belirtilen 6 aylık sürenin bitiminden önce olmak kaydıyla sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri tarafından mücbir sebep belgesi ibraz edilmeksizin ilgili giriş gümrük müdürlüğüne ek süre talebinde bulunulur. İlgili giriş gümrüğünce 6 ayı geçmemek şartıyla (Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarının ilgili bölümleri işlenerek) süre uzatımı yapılır. Bundan sonraki süre uzatım talepleri ise Başmüdürlüklerce karşılanır.

Geçici İthalat İzni ile Gelen Konteynerlerin Dahili Taşımacılıkta Kullanım Şartları;

Sözleşme hükümleri çerçevesinde, geçici ithalat yoluyla yurda girişine izin verilen konteynerlerin, giriş veya varış gümrük idare amirinin izniyle Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (A), (B) ve (C) parçalarına (varış gümrük idare amirince bu iznin verilmesi halinde formun sadece B ve C parçalarına) işlenmek ve en yakın güzergahı takip etmek koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere dahilde taşınmasına izin verilir. Ancak, izin verilen konteynerleri dahilde taşıyan veya çeken araçlar, mutlaka Türk plakalı ya da bayraklı olmak zorundadır.

Süresi İçerisinde Konteynerlerin Çıkış İşlemleri;

Türkiye’den çıkışı yapılacak konteynerin sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun (B) ve (C) parçalarını çıkış gümrük idaresine ibraz eder. İlgili gümrük idaresi çıkış tescil tarih ve sayısını (B) ve (C) parçalarına işleyerek konteynerin yurtdışına çıkışına izin verir. Çıkış (C) parçası gümrük idaresinde, mükellef (B) parçası ise konteyner işletmecisinde kalır.

Yurtdışına Çıkarılmayan Konteynerler Hakkında Yapılan İşlemler;

Yurtta kalma süresi sona eren konteynerler için giriş gümrük idaresince sahibi, işletmecisi veya bunların temsilcileri nezdinde takibata geçilir. Tebligat tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde konteynerin yurtdışı edildiği tevsik edilemediği takdirde;

a) Giriş gümrük idaresince konteynere terettüp eden vergi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek ceza ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsilinin temini yoluna gidilir.

b) Ayrıca bu süre içinde çıkışı ispat edilemeyen konteynerlerin yakalanıp en yakın gümrük idaresine teslim edilmesi hususunda da İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunulur.

Süresinden Sonra Çıkarılan Konteynerler Hakkında Yapılacak İşlemler;

İlgili gümrük idaresince 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca tahakkuk ettirilecek ceza ve aynı Kanunun 207 nci maddesinin (b) bendi uyarınca hesaplanacak faizin tahsilinin temini yoluna gidilir.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin Teknik Şartlarını Taşıyan ve Taşımayan Konteynerlere Uygulanacak İşlemler;

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu ekinde belirtilen kural ve şartlara uygun bulunması nedeniyle 5 No.lu ekinde gösterilen yöntemlerden birine göre ilgili ülkelerce gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış konteynerlerin geçici girişine gümrük idarelerince izin verilir.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin 4 No.lu ekinde belirtilen teknik şartları taşımadığı anlaşılan konteynerlerin ilgili ülkelerce verilmiş gümrük mührü altında eşya taşımasına dair onay plakası olsa dahi geçici girişine izin verilmez. Ancak, konteyner içindeki eşyanın tam tespiti yapılarak, teknik şartları taşıyan ve uygunluk belgesini haiz bir başka konteynere gümrüğün gözetiminde aktarılmasına izin verilebilir.

Sözleşme Kapsamında Yer Almayan Konteynerler için Uygulanacak İşlemler;

Sözleşme kapsamında yer almayan konteynerlerin geçici ithaline ilişkin talepler, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet yoluyla geçici ithalat rejimine tabi tutularak karşılanır.

Konteynerlerin Geçici Çıkışına İlişkin İşlemler;

 Yurt dışına dolu veya boş olarak geçici çıkarılacak konteynerlerin çıkışı sırasında gümrük idareleri; konteyner sahipleri, işletmecileri veya bunların temsilcileri tarafından bu Yönetmeliğin 2 No.lu ekinde yer alan şekle uygun olarak düzenlenen Çıkış Konteyner Kayıt ve Takip Formu üzerine işlem yapar.

Geçici Çıkışla Süre ve Süre Uzatımı;

Geçici olarak çıkarılacak konteynerlerin yurt dışında kalma süresi 3 (üç) yıldır. Geçerli mücbir sebep belgesi ile birlikte süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla süre uzatım talepleri, gümrük mevzuatı çerçevesinde ilgili çıkış gümrük idaresince incelenerek, sonuçlandırılır.

Süresi Geçirilerek Geri Getirilen, Hiç Getirilmeyen veya Kesin İhracata Dönüştürülen Konteynerlere Uygulanacak İşlemler;

Süresi geçtikten sonra geri getirilen, hiç getirilmeyen veya kesin ihracata dönüştürülen konteynerler hakkında Gümrük Yönetmeliğinin 567. maddesi hükümleri uygulanır.

Sözleşme veya Bu Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Harekette Bulunanlar Hakkında Yapılacak İşlemler;

Sözleşme veya bu Yönetmelik hükümlerine aykırı harekette bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca yasal işlem yapılır.