Consulta - Aracı Kurum (Menkul Kıymet) Tek Düzen Hesap Planı

Aracı Kurum (Menkul Kıymet) Tek Düzen Hesap Planı

ARACI KURUM HESAP PLANI VE PLANIN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Aracı kurum hesap planı ve planın kullanım esasları hakkında tebliğ

ARACI KURUM HESAP PLANI VE PLANIN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

(Seri: XI, No: 7)

(31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Tebliğ değişikliklerine ilişkin liste:

1 - (1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete'de "Aracı Kurum hesap planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğ’e Ek Tebliğ" Seri: XI, No: 12 yayımlanmıştır.)

2 - (27/8/2001 tarihli ve 24506 sayılı Resmi Gazete’de "Aracı Kurum hesap planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: XI, No: 18 yayımlanmıştır.)

3 - (16/1/2010 tarihli ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de "Aracı Kurum hesap planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Seri: XI, No: 30 yayımlanmıştır.)

Amaç

Madde 1 —Bu Tebliğin amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ve 22'nci maddeleri ile 13.12.1987 tarih ve 19663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin 19'ncu maddesi uyarınca, Kanun kapsamına giren aracı kurumların düzenlemek ve yayımlamak zorunda oldukları mali tabloların sağlıklı karşılaştırma ve tahliller yapılmasına elverişli, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun şekilde düzenlenmelerini sağlayarak, mali durumlarının güvenilir bir şekilde izlenebilmesine imkân hazırlamak amacıyla aracı kurum hesap plânı ve kullanım esaslarını düzenlemektir.

Kavramlar

Madde 2 —Bu Tebliğde geçen;

Kanun                   :    2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ek ve değişikliklerini,

Kurul                     :   Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Aracı Kurum        :  Aracılık Faaliyetinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların  Faaliyetlerine ve Yetkilendirilmelerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3'ncü maddesinde belirtilen bankalar dışındaki kuruluşları,

Mali Tablolar        :  Kurul tarafından Kanun'un tanıdığı yetkiler çerçevesinde,  tebliğlerle düzenlenen standart mali tabloları ifade eder.

Hesap Plânı ve Kullanılması

Madde 3 —Aracı kurumların Kanun'un 16 ncı ve 22 nci maddeleri gereğince düzenlemek zorunda oldukları, şekil ve içerikleri Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği'nde belirlenen mali tabloların hazırlanmasında dayanak teşkil eden hesapların işleyişinde bu Tebliğ'in ekinde yer alan hesap plânına uyulur. Aracı kurumun, hesap planının genel bütünlüğünü bozmamak bakımından ana hesapların numaralarını değiştirmemesi gerekir. Yardımcı defterlerde yer alacak tali hesaplar, aracı kurumun ihtiyacına göre, desimal sistem kullanılarak ve gerektiğinde daha alt hesaplar açılarak tutulabilir. Ancak bu durumda ana hesabın Aracı Kurum Hesap Plânında öngörülen içeriğini değiştirecek şekilde alt hesaplar açılmamalıdır. Aracı kurumlar bu Tebliğ uyarınca, tutacakları hesaplarında ayrıca, vergi mevzuatının ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. Vergi mevzuatının bu Tebliğ'de belirlenen uygulamalardan farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmelerin söz konusu mevzuat çerçevesinde gerekli düzeltmeleri yapmaları kendi sorumlulukları içerisindedir.

Kaldırılan Hükümler

Madde 4 —Kurul'un 29/1/1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri : XI, No: 2 Tebliğ'inde yer alan aracı kuruma ilişkin hususlar kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 5 —Bu Tebliğ 1/1/1993 tarihinde yürürlüğe girer.